BASES LEGAIS

CONVOCATORIA E PARTICIPACIÓN

 1. A Federación Galega de ANPAs Compostela convoca o 4º Concurso de Fotografía co obxectivo de que o alumnado ou as familias dos centros de infantil, primaria, secundaria e bacharelato, conservatorios e escolas de música públicos plasmen nunha fotografía como ven a igualdade en calquera ámbito da vida e promover a reflexión.
 2. As imaxes irán acompañadas dun título e un pequeno texto explicativo do que representa.
 3. Cada participante presentará un máximo DUNHA fotografía.
 4. As fotografías deben ser orixinais e inéditas e non poden ter sido premiadas en concursos anteriores nin publicadas en ningún tipo de soporte.
 5. A Federación Galega de ANPAs Compostela resérvase o dereito a eliminar do concurso aquelas fotografías que induzan, inclúan ou teñan relación directa ou indirecta con calquera tipo de violencia ou que fagan publicidade de calquera tipo de marca ou negocio.
 6. A falta de veracidade, a incorrección nos datos proporcionados polas persoas participantes, a falta de autoría ou orixinalidade, a xuízo do xurado, permitirán a Federación Galega de ANPAS Compostela a súa exclusión do concurso.
 7. As fotografías pasarán a ser propiedade da Federación Galega de ANPAs Compostela, que adquirirá o dereito pleno á súa utilización.
convocatoria 4 fotografias pola igualdade fanpa compostela 2022
fotografias pola igualdade nena camara

REQUISITOS PARA PARTICIPAR

 1. Poderá participar calquera alumna ou alumno das escolas infantís, colexios, institutos, conservatorios ou escolas de música públicas. Nestes últimos casos -conservatorios e escolas de música públicos- deben estar cursando tamén ensinanzas de educación infantil, primaria, secundaria ou bacharelato, categorías onde se lles incluíra a efectos de clasificación neste concurso.
 2. Cubrir todos os campos do formulario de inscrición accesible na web oficial do concurso.
 3. Enviar adxunto no formulario (en caso contrario quedarán excluídas) a fotografía participante en formato TIF, PNG ou JPEG de máxima calidade, cun tamaño máximo de 10 MB a través do formulario de inscrición sito na web oficial do concurso.
 4. Enviar adxunta a autorización de cesión da imaxe, cuberta e asinada, seguindo o modelo de autorización que se proporcionará na web oficial do concurso.

PRAZOS DE PARTICIPACIÓN

O prazo de admisión de fotografías rematará ás 23.59 h. do día 30 de abril de 2022.

A organización tomou a decisión de ampliar o prazo de inscrición ata 23.59 h. do día 13 de maio de 2022.

SELECCIÓN

Como queira que o concurso leva acompañada a exposición e difusión do material que participe, haberá unha primeira selección, dun máximo de dez fotografías por categoría, para facilitar esas actividades accesorias.

PREMIOS

Haberá catro categorías, INFANTIL-PRIMARIA, SECUNDARIA, BACHARELATO e FAMILIAS, e ofreceranse os seguintes premios:

Nas categorías de INFANTIL-PRIMARIA, SECUNDARIA E BACHARELATO:

1º Premio – Diploma, impresión da foto,  e cheque agasallo de material escolar de 100 euros.

2º Premio – Diploma, impresión da foto,  e cheque agasallo de material escolar de 75 euros.

3º Premio – Diploma, impresión da foto,  e cheque agasallo de material escolar de 50 euros.

Na categoría de FAMILIAS poderán participar nais, pais, titores e titoras legais de alumnado de Ensino Público que así o desexen. Neste caso os premios non terán dotación económica, e entregaráselle soamente un Diploma e a copia impresa da súa fotografía.

As fotos seleccionadas dende a nº 4 ata a nº 10 en cadansúa categoría levarán como agasallo un libro en lingua galega (dun valor máximo de 25 euros) adaptado á idade da persoa participante.

Todas as participantes, en cadansúa categoría levarán como agasallo, xunto co Diploma de participación a impresión tamaño A4 da foto concursante.

Todas as impresións faranse en cartón-pluma, para facilitar a súa exposición.

fotografias pola igualdade camara manos móvil
fotografias pola igualdade concurso bases legais

XURADO

O xurado estará composto por profesionais do mundo da fotografía, deseño, igualdade, docentes, … que escollerá a Directiva e a Comisión de Igualdade da FANPA COMPOSTELA. A resolución do concurso darase a coñecer directamente a todas as persoas participantes, nomeadamente a quen acade os premios, e informarase ás ANPAS federadas para que lle dean publicidade nos taboleiros dos seus centros uns días antes da entrega dos mesmos.

INCOMPATIBILIDADES

As persoas que formen parte do xurado, ou da Directiva da FANPA COMPOSTELA, así como as súas fillas e fillos poderán participar neste concurso, pero se resultasen gañadoras dalgún dos tres primeiros premios, non poderán percibir o seu importe económico.

ACTIVIDADES POSTERIORES

A partir do mes de xuño do ano 2022 realizarase un acto de entrega de premios, se é posíbel, e ata a finalización do prazo de presentación da seguinte edición do Concurso, coas fotos seleccionadas faranse exposicións naqueles centros educativos nos que así o soliciten as súas anpas federadas.

Igualmente, as fotos seleccionadas incorporaranse á páxina web que a FANPA COMPOSTELA ten dedicada a este concurso.