A PAXINA http://www.fotografiaspolaigualdade.fanpacompostela.gal recolle directamente da solicitante datos persoais.

A presente política de protección de datos publicase a efectos informativos e como resultado do firme compromiso da asociación coas políticas de privacidade.

Todos os datos persoais manexados pola nosa asociación atópanse debidamente tratados segundo o disposto no  Regulamento Europeo de Protección de Datos, atendendo entre outros aos  principios de responsabilidade proactiva, transparencia da información e  lexitimación do tratamento

RESPONSABLE da web. Identidade: Federación Galega de ANPAS “Compostela”

FINALIDADE DO TRATAMENTO. A finalidade do tratamento dos datos persoais tratados pola asociación é a xestión administrativo/contable, e recoller os datos necesarios para a organización de actividades e iniciativas promovidas pola asociación.

LEXITIMIZACIÓN. Informámoslle que a base  para o tratamento dos datos xestionados pola asociación será:

-No caso da persoas socias ou usuarias, o seu interese en participar como socia ou usuaria das nosas actividades

-No caso das solicitantes de información, a de responder ás solicitudes de contacto ou información.

CONSERVACIÓN DOS DATOS. Os datos proporcionados conservaranse durante os prazos legalmente establecidos e mentres permaneza como socia ou usuaria.

CESIONS DE DATOS. Os datos non se cederán a terceiros agás dos casos nos que exista una obriga legal ou sexa necesario para a realización dunha actividade promovida pola asociación.

DEREITOS DO/A  INTERESADO/A. Terá dereito a acceder aos seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para as finalidades para as que foron recollidos. Poderá solicitar a limitación ou oposición do tratamento de seus datos, neste caso unicamente os conservaremos para cumprir coas obrigas legalmente establecidas.

DEREITO A NON SER OBXETO DE DECISIONS INDIVIDUAIS AUTOMATIZADAS, INCLUIDA A ELABORACIÓN DE PERFIS. Non se realizan sobre a persoa usuaria decisións individuais automatizadas nin se elaboran perfís que produzan efectos xurídicos ou lle afecten significativamente de modo similar.

ONDE EXERCER OS DEREITOS. Para o exercicio dos seus dereitos debe enviar un correo electrónico a anpascompostela@gmail.com indicando por escrito a súa petición e achegando fotocopia do seu DNI.

MEDIDAS DE SEGURIDADE. Tendo en conta o estado da técnica, os custes de aplicación, e a natureza, o alcance, o contexto e os fins do tratamento, así como os riscos de probabilidade e gravidade variables para os dereitos e  liberdades das persoas físicas, a Federación Galega de ANPAS “Compostela” aplica as medidas técnicas e organizativas apropiadas para garantir un nivel de seguridade axeitado ao risco.

TRATAMENTO BASEADO NO CONSENTIMENTO DA PERSOA AFECTADA. A través desta páxina web http://www.fotografiaspolaigualdade.fanpacompostela.gal/inscricions non se recolle ningún dato persoal sen o seu consentimento.

DEBER DE CONFIDENCIALIDADE. De conformidade co artigo 5.1 f) do Regulamento (UE) 2016/679, a Federación Galega de ANPAS “Compostela” comprometese a tratar de forma absolutamente confidencial os seus datos de carácter persoal e a utilizalos só para as finalidades indicadas.

INEXACTITUDE DOS DATOS OBTIDOS DIRECTAMENTE DA PERSOA AFECTADA. Aos efectos previstos no artigo 5.1 d) del Regulamento (UE) 2016/679, non serán imputables á responsable do tratamento os datos persoais que sexan inexactos con respecto os fins para os que se tratan, se vostede non exercitou o seu dereito  de rectificación.

DEREITO A RECLAMAR. No caso de que non estea conforme co tratamento de seus datos poderá dirixir as  súas reclamacións ante as Autoridades de protección de datos.